Privacyverklaring

Privacyverklaring

Windstreek.eu is een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven. Omdat Plukon Food Group B.V. de website namens Windstreek beheert, is het onderstaande privacystatement van Plukon Food Group B.V. ook op deze website van toepassing.

Dit is de privacyverklaring van Plukon Food Group B.V., gevestigd aan de Industrieweg 36, 8091 AZ Wezep (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30244837, hierna te noemen: ‘Plukon’. Deze privacyverklaring geldt tevens voor alle Nederlandse dochtervennootschappen van Plukon.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:
privacy@plukon.nl

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen en hoelang wij deze bewaren.

 

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn
    
Behandelen van een sollicitatie·   Voornaam

·   Achternaam

·   Contactgegevens

·   Bovengenoemde gegevens van ouders/voogden/verzorgers van minderjarige sollicitanten

·   Andere persoonsgegevens die de sollicitant zelf verstrekt in het kader van de sollicitatie, zoals:

·   Gegevens over de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

·   Gegevens over de functie of voormalige functie, alsmede over de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband

·   Eventuele referenties van vorige werkgevers

Gerechtvaardigd belang van Plukon

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht, maar indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, dan is Plukon onvoldoende in staat om uw sollicitatie te beoordelen en wordt uw sollicitatie daarom mogelijk niet in behandeling genomen.

 

Indien Plukon en u een arbeidsovereenkomst willen sluiten, zullen uw naam, contactgegevens, adres, woonplaats en geboortedatum verwerkt worden ten behoeve van het opstellen van de arbeidsovereenkomst.

 

 

 

Indien de sollicitant niet wordt aangenomen:

 

Tot 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure,

 

Of:

 

Als de sollicitant toestemming geeft aan Plukon om de gegevens langer te bewaren (bijv. indien wordt verwacht dat er in de nabije toekomst een andere passende functie voor de sollicitant vrijkomt), maximaal 1 jaar.

Indien de sollicitant wordt aangenomen:

 In ieder geval tot het einde van het dienstverband, e.e.a. in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en bewaarplichten van persoonsgegevens van werknemers. 

 

Vragen, opmerkingen en klachten afhandelen door middel van het contactformulier op de Plukon of Windstreek website·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

·   (Mobiele) telefoonnummer

Gerechtvaardigd belang van Plukon

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht, maar indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan Plukon geen contact met u opnemen om uw vraag, opmerking of klacht te beantwoorden.

 

Tot maximaal 3 maanden nadat de vraag, opmerking of klacht is afgehandeld.
Vragen, opmerkingen en klachten afhandelen door middel van social media kanalen, zoals Facebook·   AccountgegevensGerechtvaardigd belang van Plukon

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht, maar indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan Plukon geen contact met u opnemen om uw vraag, opmerking of klacht te beantwoorden.

 

 

 

Tot maximaal 3 maanden nadat de vraag, opmerking of klacht is afgehandeld.

Het verstrekken van de persoonsgegevens zoals omschreven in bovenstaande tabel is niet gebaseerd op een contractuele of wettelijke verplichting en is evenmin een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Cookies
Wij kunnen voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikmaken van cookies. U kunt hierover meer informatie vinden in ons cookiebeleid.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Plukon uw persoonsgegevens alleen aan derden als Plukon wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden of als Plukon hierbij een gerechtvaardigd belang heeft. Daarbij kunnen wij derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de persoonsgegevens dus slechts ten behoeve van Plukon. Onze websitebeheerder is hier een voorbeeld van.

Sollicitanten
Voor Plukon bemiddelen diverse uitzendbureaus. Indien u bij Plukon solliciteert, is het daarom mogelijk dat u wordt gevraagd of wij uw gegevens mogen delen met een uitzendbureau. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met een uitzendbureau nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Beveiliging persoonsgegevens
Plukon treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Plukon. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Plukon raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
Plukon past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Plukon raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Plukon er alles aan doen u via de website goed te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Plukon wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Dhr. Mr. Brett J. Bos – Director Legal Affairs
E-mail:                              privacy@plukon.nl       

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw